Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Windows Hosting (Plesk) > Hướng dẫn sử dụng Email trên hosting window

Hướng dẫn sử dụng Email trên hosting window

I)Tạo Email

Đầu tiên đăng nhập vào link : https://w02.hostvn.net:8443

Chọn vào phần Email

 Sau đó

 

 

II)Forward Mail

Chọn Mail cần cấu  hình :

Điền thông tin email cần forward :

III)Auto-Reply Mail

Chọn vào phần Auto-Reply trong  usermail:

IV)Antivirus

Chọn vào phần Antivirus như ảnh dưới: