Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Hosting > Windows Hosting (Plesk) > Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET

Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET

Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1, Truy cập vào trang quản lý Hosting Windows.

2, Chọn ASP.NET Settings => Change Version

3, Chọn phiên bản ASP.NET framework 4.0 hoặc 2.0 và ấn nút OK để lưu thay đổi.