Home > Kiến thức dịch vụ > VPS (Máy chủ ảo) > Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

Sau khi thay đổi version php,các bạn nên install lại Zend.

Để install  Zend Optimizer trên Directadmin  các bạn thực hiện như sau :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

Để install Zend Optimizer trên Cpanel các bạn thực hiện như sau :

Đăng nhập ssh với quyền root.

/scripts/installzendopt    version

VD:

/scripts/installzendopt 3.3.9

Lưu ý:

Zend Guard là tên mới của  Zend Optimizer, và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php .