Home > Thông tin cơ bản > Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy.

Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy.

Bạn đã có tài khoản hosting nhưng bạn vừa mới thay đổi DNS của domain, hay chưa có domain, và bạn muốn truy cập domain của bạn trong khi chờ DNS cập nhật.
Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách thêm vào file hosts dòng sau (thay example.com bằng domain và IP server chứa tài khoản host của bạn):

VD:

210.245.90.196 www.example.com
210.245.90.196 example.com

Bạn có thể tìm đường dẫn đến file hosts:
- Windows XP, Vista, Win7

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts


Nếu OS bạn cài trên ổ C đường dẫn file hosts sẽ là:

C:\Windows\System32\Drivers\etc

- MAC

/private/etc/hosts hoặc /etc/hosts

- Unix

/etc/hosts

Chú ý: Nếu như bạn đã làm như trên nhưng không thấy truy cập được hoặc không có thì thay đổi so với khi thực hiện các bước trên.
Có thể trình duyệt của bạn đã lưu cấu hình website của bạn với thông tin DNS trước đó, bạn cần xóa cache của trình duyệt và tiến hành kiểm tra lại.