Home > Kiến thức dịch vụ > Phần mềm > Parallels Plesk > Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.

Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.

Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.
Khi gặp lỗi này các bạn vào Plesk
vào mục Tools & Settings
chọn IP Addresses
click vào IP server của mình
Chọn thuộc tính IP address is distributed as: Share
Click vào OK để hoàn thành