Reseller Windows (Plesk)

Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET
Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo cá... more
Quản lý FTP Account trong Plesk 12.x
Trong Plesk 12.x, khách hàng có thể tự khởi tạo các tài khoản FTP cho các user k... more