Home > Kiến thức dịch vụ > SmartBackup > Hướng dẫn thiết lập lịch chạy backup

Hướng dẫn thiết lập lịch chạy backup

Để thiết lập lịch chạy backup các bạn chọn mục Policy và chọn Creat New Policy

+ Tab Policy Setting

Name, Description: tên và mô tả lịch chạy

Server, Disk Safe: chọn server và phân vùng an toàn (DiskSafe) bạn đã thêm trước đó

Replication Schedule: thiết lập thời gian chạy backup, bạn có thể set thời gian backup tối thiểu là 5 phút một lần, tức là cứ mỗi 5 phút bạn sẽ có 1 bản backup

Merge Schedule: thiết lập thời gian để gộp toàn bộ các bản backup nhỏ thành một bản backup lớn

+ Tab Data Retention : Thiết lập số thời điểm backup và bạn muốn giữ lại

+ Tab Excludes: lược bỏ những files/folder không cần backup

+ Tab Advanced Excludes: lược bỏ nâng cao, tại tùy chọn này bạn có thể bỏ chọn nâng nao như, không backup những file php, hoặc những file là file text

+ Tab SQL ServerExchangeMysql: backup các ứng dụng cơ sở dữ liệu và email cơ bản, đối với tùy chọn này, bạn có thể restore từng tables dữ liệu hoặc một vài database

Mọi thắc mắc, các bạn có thể gọi điện tới bộ phận kỹ thuật theo số 04 4455 3333 nhánh 2

Hoặc Mở Ticket tới bộ phận kỹ thuật !