Home > Thông tin cơ bản > Tài khoản > Xem các email hệ thống đã gửi

Xem các email hệ thống đã gửi

Trong hầu hết trường hợp, HOSTVN sẽ gửi xác nhận thanh toán, thông tin dịch vụ qua email chính và email phụ (nếu có) của khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn không thấy email đến, bạn có thể tự mình kiểm tra email bằng cách đăng nhập vào hệ thống quản lý dịch vụ của HOSTVN và kiểm tra các email đã được gửi.

Bươc 1: Đăng nhập tại manage.hostvn.net bằng tài khoản khách hàng của bạn.

Bước 2: Lựa chọn phần Nhật Ký Email như dưới đây:

Bạn vào click vào :  để xem chi tiết thông tin email cụ thể nhé.