Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản user từ tài khoản quản trị

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản user từ tài khoản quản trị

Để lấy lại mật khẩu ( reset password) cho tài khoản user, bạn đăng nhập vào tài khoản quản trị Email Bussiness

Sau đó chọn Setting, chọn tài khoản bạn muốn lấy lại mật khẩu, chọn Edit

Sau đó, bạn nhập lại mật khẩu vào cả 2 ô

New Password

Confirm Password

Sau đó ấn Save