Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn thay đổi dung lượng tài khoản trong Email Pro

Hướng dẫn thay đổi dung lượng tài khoản trong Email Pro

Mặc định, các tài khoản Email Pro được khởi tạo sẽ có dung lượng là 1000MB. Để thay đổi giá trị mặc định này, các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn dưới đây:

1, Thay đổi dung lượng mặc định cho các tài khoản mới tạo

Trước khi tạo mới tài khoản, bạn đăng nhập vào Webmail Email Pro với tài khoản quản trị (thông thường là admin@domain.com). Sau đó, bạn lựa chọn biểu tượng Settings -> Advanced Settings ->Default User Setting và cập nhật thông số Mailbox Size Limit như hình dưới đây:

Cập nhật thông số dung lượng mặc định của các tài khoản Email Pro

Sau đó, hãy nhớ click vào nút "Save" để thông số có hiệu lực.

2, Thay đổi dung lượng cho tài khoản Email bất kỳ

Để thay đổi dung lượng cho tài khoản Email quản trị (có dạng admin@domain.com), bạn đăng nhập vào Webmail, lựa chọn Settings -> Domain Settings -> Users. Sau đó, hãy lựa chọn tài khoản và click nút "Edit" như hình dưới đây.

Chỉnh sửa thông số dung lượng cho từng tài khoản Email đã tạo

Và cập nhật Maibox Size Limit như hình dưới đây:

Cập nhật thông số dung lượng cho tài khoản Email Pro

Sau đó, hãy nhớ click vào nút "Save" để thông số có hiệu lực.