Home > Kiến thức dịch vụ > VPS (Máy chủ ảo) > Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Sau khi ssh vào server

#vi /etc/my.cnf

Sau đó tìm đến dòng

log_bin                        = /var/log/mysql/mysql-bin.log
Bạn có thể bỏ dòng này nếu không muốn ghi log mysql

 

Hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có  (chỉ cho phep ghi log 10 ngày và ghi không quá 100MB)

expire_logs_days        = 10
max_binlog_size         = 100M

Lưu file my.cnf lại và khỏi động lại dịch vụ mysql

# service mysql restart

 

Chúc các bạn thành công