Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Business > Hướng dẫn sử dụng tính năng Catch-All trong Email Business

Hướng dẫn sử dụng tính năng Catch-All trong Email Business

Để sử dụng tính năng Catch-All, bạn cần tạo Alias như sau:

Sau đó sẽ thiết lập tính năng Catch-All với Emai Alias bạn đã khai báo

Và chọn địa chỉ email Alias nhận email

 

Lưu ý: nếu sử dụng tính năng này, tài khoản của bạn rất dễ bị spam mail, vì tin tặc có thể gửi email tới bất cứ địa chỉ nào dạng xxx@domain.com