Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ máy chủ (Server)

Dịch vụ máy chủ (Server)

RAM ECC là gì ? RAM ECC REG là gì ? RAM FBDIMM là gì ?
RAM ECC là gì ? : Một thanh ram có khả năng ECC (Error Checking and Correction)... more