Home > Kiến thức dịch vụ > Mã nguồn > Khắc phục lỗi 403 khi tải file với mã nguồn NukeViet

Khắc phục lỗi 403 khi tải file với mã nguồn NukeViet

Để xử lý tình trạng trên các bạn tiến hành thay đổi nội dung file includes/class/upload.class.php như sau:

Tìm:

chmod($savepath.$filename,0777);

và sửa lại thành:

chmod($savepath.$filename,0644);