Home > Kiến thức dịch vụ > Dịch vụ Email > Email Marketing > Hướng dẫn tạo chiến dịch gửi email marketing

Hướng dẫn tạo chiến dịch gửi email marketing

Tại bảng điều khiển bạn chọn Tạo Chiến Dịch Mới

Tiếp theo,

- Email Campaign Name: Tên chiến dịch gửi email

- Email Campaign Format: định dạng email của bạn, Hostvn khuyên dùng HTML and Text

- Email Template: thư viện mẫu email, bạn có thể lựa chọn khoảng hơn 100 mẫu email tại đây

Tại trang tiếp theo, bạn nhập Tiêu đề và nội dung cho email bạn gửi đi, các thông số khác bạn nên giữ nguyên hoặc tùy chỉnh nếu bạn thực sự cần sau đó ấn nút Lưu và thoát